Eвробалканската едриличарска асоцијација

 

АнглискиСрпскиБугарски

 


International Sailing FederationЕдриличарска Федерација на БугаријаГрад Скопје

 

 Eвробалканската едриличарска асоцијација  (Eurobalkan Sailing Association - EBSA) формирана е като заедничко советодавно и координационо тело, со цел промовирање на едриличарскиот спорт и прекуграничната соработка помеѓу членовете на Еврорегионот. Клубовете:

подпишаа на 4. јули 2003. година во Ниш Протокол за формирање на EBSA, а на 15. декември истата година во салата на Собранието на градот Ниш одржано е оснивачкото собрание на Асоцијацијата. По тој повод избран е Совет на EBSA во состав:

Цели и задачи на Асоцијацијата се следните (извод из Статутот на EBSA):

  • да организира и координира активности кои промовират соработката меѓу членовете во областа на едриличарскиот спорт

  • да помага во развитието на конкретни проекти и планови кои се однесуват на заеднички интереси

  • да промовира и помага за воспоставуване на контакти меѓу членовете кои живеат во рамките на областите кои са покриени от Асоцијацијата, вклучувајќи и односи помеѓу експертите от областа на едриличарството

  • да промовира добри меѓусуседни односи помеѓу членовете

  • да посредува и помага во соработката на своите членове со меѓународните организацији, агенцији и институцији.

Членовете на EBSA во 2003. година формираа натпреварувачка лига и ги одржаа следните натпревари:

  • 03-05. јули - регата Свети цар Константин - Облачинско езеро, Ниш класа оптимист

  • 01-03. aвгуст - Илинденска регата - Охрид - класи: oптимист, ласер, европа, мистрал, фин, микротонер

  • 29-31. aвгуст - регатa Eurobalkans - eзерo Искар, Софија - класа oптимист

 


Автор:  Марко Ѓуровиќ - podrska@jkzr.org.rs

   

Оснивачкото собрание на Асоцијацијата,15. декември 2003.г.Оснивачкото собрание на АсоцијацијатаРегата Свети цар КонстантинРегата Свети цар Константин 2003.Регата Свети цар КонстантинОблачинско езеро 2003.EBSA лого